• Previous
  • Next
  • Epp Bohemia

    Epp Bohemia

Energetické audity a poradenství
V rámci přípravy projektů nebo jako samostatné zakázky zpracováváme energetické audity a energetické průkazy budov v souladu s platnou legislativou.
Audit nebo energetický průkaz provede energetický auditor ze seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí prováděných auditů jsou i návrhy na opatření, která jsou nutná pro realizaci energetických úspor. Můžete se spolehnout, že provedený audit bude komplexní a navržená opatření reálná a objektivně správně vyhodnocená.
Dále zhotovujeme studie proveditelnosti energetických zdrojů včetně zdrojů využívajících alternativní zdroje paliva, studie tepelných sítí, energetické koncepce měst a regionů, a podobně, vše v rozsahu podle zadání schváleného zákazníkem. Nejste-li si jisti, co přesně máte od studie požadovat, navrhneme sami vhodný rozsah studie odpovídající vašim aktuálním potřebám.

Energetický management
Výdaje na energii tvoří průměrně 10-15 % provozních nákladů měst a obcí, přičemž tento podíl se s rostoucími cenami energie bude pravděpodobně dále zvyšovat. Energetický management je investičně nenáročný proces, jehož cílem je snižovat spotřebu energie a stabilizovat výdaje za energii. Neplaťte za energii více, než musíte!
Energetický management (dále také EM) je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství,který se skládá z následujících činností:
měření spotřeby energie,
stanovení potenciálu úspor energie,
realizace opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města (dále také EPM) a akčních plánů k EPM.
Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce.
Energetické posudky
Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, nově definuje energetický posudek.

Co je energetický posudek?
Co je obsahem posudku vymezuje prováděcí vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.Energetický posudek obsahuje kromě povinných formálních náležitostí popis účelu jeho zpracování a stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek.
Kdo je povinen nechat zpracovat energetický posudek?
Energetické posudky jsou v České republice zpracovávány z důvodu povinnosti stanovené zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a to v těchto případech:
a) pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c)
b) pro posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu, pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných
c) pro posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu, pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW
d) pro posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů
e) pro vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d)
Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro případ dle písmene b) avšak s instalovaným výkonem zdroje nižším než 200 kW; dále pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; jako podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla; vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu a pro posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).
Kdo je oprávněn zpracovat energetický posudek?
Obdobně jako energetický audit i energetický posudek ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. musí být zpracován osobou odborně způsobilou (dle § 11 vyhlášky č. 213/2001 Sb.), což v praxi znamená energetickým specialistou zapsaným v Seznamu energetických expertů Ministerstva 

Energetická náročnost budov
Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 3.10. 2012. Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.
Vyhláška č. 78/2013 Sb.stanovuje požadavky na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni, tzn. splnění vybraných ukazatelů, a to pro nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie a větší změny dokončené budovy a jiné než větší změny dokončené budovy. Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy nebo požadavků pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické systémy doloží vlastník budovy způsobem podle této vyhlášky (viz dále).
Požadavky na energetickou náročnost budov
Požadavky na energetickou náročnost budovy (na nákladově optimální úrovni) musí být splněny:
• při výstavbě nové budovy od 1. 1. 2013,
• při výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude: větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018,
• při výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jejíž celková energeticky vztažná plocha bude: větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2018, větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2019, menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2020,
• v případě větší změny dokončené budovy,
• v případě jiné než větší změny dokončené budovy.
Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny:
• u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
• u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně (nutno doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče),
• u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
• u staveb pro rodinnou rekreaci,
• u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
• při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.
Průkaz energetické náročnosti budov
Povinnost prokazovat splnění požadavků na energetickou náročnost budovy vstoupila v platnost již 1. 7. 2006 podle § 6a zákona č. 177/2006 Sb., a to způsobem podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., jež nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2007 (přestože toto posouzení nemuselo mít ještě formu průkazu ENB, povinnou od 1. 1. 2009).
Od roku 2013 se nabytím účinnosti zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. mění jak způsob hodnocení energetické náročnosti budov, tak i situace, kdy je zpracování průkazu ENB povinné. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy, což dokládá průkazem ENB. Průkaz ENB musí být přiložen při prokazování obecných technických požadavků na výstavbu, před podepsáním smlouvy o prodeji / pronájmu a v ostatních případech, platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, a bude muset být zpracován:
• při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov 1,
• u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
• pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015, s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017 a s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,
• při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, při pronájmu budovy, od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.
Viditelné umístění průkazu: Průkaz ENB u budovy užívané orgánem veřejné moci musí být umístěn v budově způsobem podle § 10 vyhlášky č. 78/2013 Sb.
1 Větší změnou dokončené budovy je taková změna dokončené budovy, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy (§2 odst. 1 písm. s zákona č. 406/2000 Sb.).

Průkaz ENB se skládá ze dvou níže uvedených částí:
1. protokol průkazu ENB - popisuje formou vyplněného formuláře účel zpracování průkazu, základní informace o hodnocené budově, informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech, energetickou náročnost hodnocené budovy, posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy, identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu
2. grafické znázornění průkazu ENB - obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd ENB pomocí barevně odlišené stupnice včetně měrných hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažených na energeticky vztažnou plochu a hodnot ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu
Textová část průkazu ENB obsahuje jak hodnoty (parametry stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů) vstupující do výpočtu včetně požadavků vyhlášky, tak i výsledky výpočtů tzn. hodnoty všech ukazatelů energetické náročnosti, a to jak pro hodnocenou, tak pro referenční budovu.

Přehlednou tabulku povinností zpracování průkazu energetické náročnosti budov uvádí na svých stránkách iniciativa Šance pro budovy

Poradenství
V rámci svých služeb poskytujeme konzultace v oblasti návrhu, výstavby a provozu rodinných a bytových domů. Poradíme vám se stavebně-technickým řešením domu, se systémy vytápění, větrání, přípravy teplé vody, s využitím obnovitelných zdrojů energie apod. Doporučíme optimální variantu energeticky úsporných opatření podloženou výpočtem